Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) ble etablert av Rådmannsgruppen – regionplan Agder, i januar 2016, med følgende formål:

 • Målet er at regionen er ledende innen velferdsteknologi i Norge
 • Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
 • Formålet er økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

RKG e-helse arbeider for å nå FN`s bærekraftsmål spesielt innen disse områdene:

RKG e-helse adresserer hovedmålet i Regionplan Agder 2030; Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår; herunder;

 • bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,
 • samarbeide om å nå FN`s bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
 • utnytte mulighetene som digitalisering gir.

Mandat for RKG e-helse: (vedtatt av Rådmannsgruppen -Regionplan Agder 13.01.2016):

 • Skal bidra til å samordne og koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen e-helse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er involvert.
 • Skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi.
 • Skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen.
 • Skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser.
 • Stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volumet kan bli mer interessant for leverandørene.

Representanter i RKG e-helse:

 • Region Lister v/ kommunalsjef Farsund kommune Anne-Margrethe Johnsen
 • Region Kristiansand v/ kommunalsjef Lillesand kommune Geir Jenssen
 • Region Setesdal v/ kommunalsjef Valle kommune Solveig Kyrvestad
 • Region Østre Agder/Grimstad kommune v/ kommunalsjef Grimstad kommune Aase S. Hobbesland
 • Lindesnes kommune v/ kommunalsjef Mandal kommune Heidi H. Haven
 • Arendal kommune v/ kommunalsjef Arendal kommune Torill Skår
 • Kristiansand kommune v/ direktør helse- og mestring Brede Skaalerud/direktør Samfunn og innovasjon Wenche P Dehli

Observatører:

 • KS Agder v/ Magnus Mork
 • Fylkesmannen i Agder v/ Heidi Danielsen Liane
 • Agder Fylkeskommune v/Ann Camilla Schulze-Krogh
 • Daglig leder nivå IKT referansegruppe Agder v/ IKT Agder Rune Johansen

Representanter i AU RKG e-helse:

 • RKG sekretariat & leder e-helse Agder v/ Kjetil Løyning, Kristiansand kommune.
 • RKG sekretariat v/ Kathrine Melby Holmerud, Grimstad kommune.
 • Region Kristiansand v/ Tone H. Hovdenak, Lindesnes kommune
 • Region Lister v/ Camilla Gabrielsen, Farsund kommune
 • Region Østre Agder v/ Marius Emilson Holmesland,
 • Region Setesdal v/ John A. Horve, LMT Setesdal
 • Kristiansand kommune v/ Elisabeth Holen-Rabbersvik
 • KS e-komp Agder v/ Merethe Knatterud, leder KS e-komp Agder
 • USHT Agder Øst v/ Silje Bjerkås
 • USHT Agder Vest v/ Olga Rugsland Espegren
 • IKT referansegr. Agder v/ Ronny Tellefsdal Sunde,

De regionale representantene i RKG representerer sine helsenettverk i kommuneregionene og de regionale representantene i AU RKG representerer sine Fagutvalg i kommuneregionene.

Utvidet koordineringsgruppe (UKG): (Består av regionale prosjektledere innen RKG e-helse)

 • NVP Avstands oppfølging /TELMA v/ Morten Lauknes, prosjektleder
 • Innføring velferdsteknologi Agder v/ Silje Skeie Stray, prosjektleder
 • NVP Barn og unge v/ Ståle Sjaavaag, Risør kommune
 • Nasjonale felles e-helseløsninger: v/ Merethe Knatterud KS e-komp
 • AKSON referansegruppekoordinator Agder v/ Morten Lauknes

IKT referansegruppe Agder består av representanter fra de IKT samarbeidene/avdelingene:

 • Det digitale Vest-Agder (DDV)
 • Kristiansand kommune IKT
 • IKT Agder IKS
 • Setesdal IKT
 • IT tjenesten i Birkenes og Lillesand kommune
 • Sirdal kommune
 • Lyngdal kommune