Psykisk helse

Bakgrunn

TELMA (2016-2019) startet med oppfølging av pasienter innenfor psykisk helse våren 2019. Oppfølgingen ble utarbeidet for avstandsoppfølging av pasienter med lette til moderate angst- og depresjonsplager. Da prosjektet ble avsluttet fortsatte oppfølgingen av de pasientene som var inkludert ved siden av TELMA NVP AO, men det ble ikke inkludert nye pasienter. I løpet av første kvartal 2020 startet TELMA NVP AO opp med inklusjon av denne pasientgruppen.

Hva innebærer oppfølging til denne pasientgruppen?

Oppfølgingen innebærer videosamtaler med veileder, samt bruk av ulike verktøy. I etterkant av en kartleggingssamtale, avtales det en videre plan for oppfølging ut ifra individuelle behov. Verktøy som kan tas i bruk er bl.a. ulike nettbaserte selvhjelpsprogram, lenker til ulike selvhjelpsmoduler fra nhi.no og selvrapporteringsskjema for symptomer på angst og depresjon som kan sendes inn via nettbrettet til veileder. I nettbrettet er det også en sikker løsning for meldingsfunksjon som kan brukes i kommunikasjon mellom den enkelte og veileder.

Målet er at oppfølgingen skal bidra til at den enkelte skal oppleve mestring og bedring i.f.t. sine psykiske helseplager og finne strategier for å forebygge forverring av sin psykiske helse. Helsepersonell som følger opp denne pasientgruppen er både fra kommunal oppfølgingstjeneste i psykisk helse og telemedisinsk sentral.

 

Ønskes mer informasjon om avstandsoppfølging Psykisk helse kontakt:

Torunn Helen Eidså

Prosjektmedarbeider

Epost: torunn.helen.eidsa@kristiansand.kommune.no

Mobil: 901 52 671