Kompetanseløft velferdsteknologi avsluttet 2019

Prosjektet ble avsluttet i 2019, videreføres av USHT i drift.

Gjennom RKG søkte USHT Vest-Agder på vegne av 30 kommuner til Fylkesmannens innovasjons og kompetansetilskudd i 2019.

Prosjektet har testet forskjellige verktøy og metoder for å sikre effektiv kompetansebygging innen velferdsteknologi i Agder. Målgruppen har vært rettet mot ansatte og ledere i helse -og omsorgstjenesten.

I løpet av prosjektperioden 2017- 2019 har USHT i Aust- og Vest-Agder kartlagt behov for opplæring i ulike kommuner, samt hvilke opplæringsverktøy som er egnet for ulike målgrupper.

Mål for prosjektet var:

 • Ansatte og ledere i Agders helse- og omsorgstjenester har god kjennskap til muligheter og utfordringer ved bruk av velferdsteknologi
 • Økt bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene
 • Mer behovsstyrt og brukernær anvendelse av teknologi i tjenester og forvaltning
 • Bedre samarbeid, erfaringsdeling og felles opplæringstilbud mellom kommuner i Agder om økt bruk av teknologiske løsninger

Delmål var:

 • Finne gode modeller for hvordan kompetanse om velferdsteknologi best kan spres på en systematisk måte – både til ledere og fagpersonell
 • At kommunene i Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikrer effektiv kompetansebygging
 • Utarbeide forslag på å organisere og sette i system for videre spredning av kompetansetiltakene/modellene

Arbeidsgruppe besto av:

 • Merethe Knatterud, delprosjektleder kompetanseløft velferdsteknologi Agder
 • Silje Skeie Stray, delprosjektleder «Tjenesteinnovasjon og forvaltning»

Ulike tiltak for kompetanseløft:

 • Velferdsteknologiens ABC
 • E-læring
 • Basiskompetanse
 • Tjenesteinnovasjon
 • Studietilbud «velferdsteknologi» ved Sørlandets fagskole Grimstad og Fagskolen i Kristiansand

Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi i Agder»


Velferdsteknologiens ABC: 

16.09.19 Oppstartsseminar for kull 2019/2020:

00 Program oppstartsseminar Velferdsteknologiens ABC 2019-2020
01 Innføring velferdsteknologi Agder
02 Hva er velferdsteknologi
03 Lovverk og velferdsteknologi
04 Nyttige lenker
05 Plan for gjennomføring
06 Tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering
07 Velferdsteknologi til hjemmeboende
08 Kommunalt responssenter

22.03.19 Avslutningsseminar for kull 2018/2019:

3.Kathrine Holmerud, Sykesignalanlegg
4. Marit Svindland Avslutningssemiar velferdsteknologiens ABC Innføring velferdsteknologi Agder
5. Tone H. Hovdenak – Presentasjon medisindispenser ABC 18.03.2019
6. Hilde Å. Nilsen – Framlegg Kristiansand, ABC
7. Tanja Fredensborg – Velferdsteknologi i HBT

15.10. 19 Oppstartseminar for kull 2018/2019:

15.10.18 Velkommen til oppstartsseminar Arendal 2018
15.10.18 Velferdsteknologi ABC
15.10.18 Videosamtale Vennesla
15.10.18 ABC opplæringen som metode
15.10.18 Velferdsteknologi og etikk Leni Klakegg
15.10.18 Fylkesmannen lovverket
15.10.18 RKG Marit Svindland
15.10.18 Informasjon om TELMA – Velferdsteknologi ABC 18 sept 2018
15.10.18 Veien videre ABC velferdsteknologiens abc