Kompetanseløft velferdsteknologi

Gjennom RKG har USHT Vest-Agder søkt på vegne av 30 kommuner til Fylkesmannens innovasjons og kompetansetilskudd 2018. Prosjektet består i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder for å sikre effektiv kompetansebygging innen velferdsteknologi for 30 kommuner i Agder. For å lykkes med prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder», er det et stort behov for kompetanseløft på velferdsteknologi, både på ledernivå og hos den enkelte ansatte. 

I løpet av prosjektperioden 2017- 2019 skal USHT i Aust- og Vest-Agder ha kartlagt behov for opplæring i ulike kommuner, samt hvilke opplæringsverktøy som er egnet for ulike målgrupper. Kommunene skal også enes om type system og organisering av opplæring.

Mål for prosjektet:

 • Ansatte og ledere i Agders helse- og omsorgstjenester har god kjennskap til muligheter og utfordringer ved bruk av velferdsteknologi
 • Økt bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene
 • Mer behovsstyrt og brukernær anvendelse av teknologi i tjenester og forvaltning
 • Bedre samarbeid, erfaringsdeling og felles opplæringstilbud mellom kommuner i Agder om økt bruk av teknologiske løsninger

Delmål: 

 • Finne gode modeller for hvordan kompetanse om velferdsteknologi best kan spres på en systematisk måte – både til ledere og fagpersonell
 • At kommunene i Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikrer effektiv kompetansebygging
 • Utarbeide forslag på å organisere og sette i system for videre spredning av kompetansetiltakene/modellene

Arbeidsgruppe:

 • Merethe Knatterud, delprosjektleder kompetanseløft velferdsteknologi Agder
 • Marianne Holmesland, delprosjektleder «Tjenesteinnovasjon og forvaltning»
 • Christina Hagtvedt Paulsen, prosjektmedarbeider
 • Tone Ness, prosjektmedarbeider

Ulike tiltak som skal evalueres eller igangsettes i prosjektet er:

 • Velferdsteknologiens ABC
 • E-læring
 • Basiskompetanse
 • Tjenesteinnovasjon

Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi i Agder»

 

Delprosjektleder: Merethe Knatterud

 

Velferdsteknologiens ABC: 

 

Oppstartseminar 2018 presentasjoner: 

15.10.18 Velkommen til oppstartsseminar Arendal 2018
15.10.18 Velferdsteknologi ABC
15.10.18 Videosamtale Vennesla
15.10.18 ABC opplæringen som metode
15.10.18 Velferdsteknologi og etikk Leni Klakegg
15.10.18 Fylkesmannen lovverket
15.10.18 RKG Marit Svindland
15.10.18 Informasjon om TELMA – Velferdsteknologi ABC 18 sept 2018
15.10.18 Veien videre ABC velferdsteknologiens abc