Kommunalt responssenter

Helsedirektoratet anbefalte i oktober 2014 kommunene å starte overgangen fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Målet er trygg bruk av trygghetsskapende teknologi som kan bidra til at flere kan bo lengre i eget hjem til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

November 2016 kom Helsedirektoratet ut med Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier.

Samarbeid og forankring på Agder

På møte med Rådmannsgruppen, Regionplan Agder 2020 den 22. mai 2015 ble Helsedirektoratets henvendelse om flere oppdrag til Agder presentert. Rådmannsgruppen besluttet at de ønsket å bidra til regional forankring og tok prosjekteierrollen på vegne av Agder.

Rådmannsgruppen ba «forløperen» til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) om å gi innstilling til valg av vertskommune for de ulike oppdragene.

Rådmannsgruppen ga tilslutning til at Agder med Kristiansand kommune som vertskommune, skulle 1) etablere en kommunal responssentertjeneste og 2) gjennomføre en anskaffelsesprosess knyttet til trygghets- og varslingsteknologi for kommunene på Agder.

Utredningsrapport for kommunal responssentertjeneste, kartlegging og anbefaling for etablering (2016, sept).

Sammendrag av utredningsrapport for kommunal responssentertjeneste (2016, sept)

Prosjektleder: Gro Anita Fosse 
Kontaktperson i Kristiansand kommune: Kjetil Løyning