Tjenesteinnovasjon og forvaltning

Prosjektet «Innføring av velferdsteknologi i Agder» fordrer regionen til å tenke felles løsninger og samarbeid, samtidig som det utfordres til å tenke nytt og innovativt. Teknologi som anskaffes og implementeres i stort omfang på Agder utløser flere behov. Dette utfordrer den tradisjonelle forvaltningspraksisen i kommunene.

Behovene som synliggjøres knytter seg blant annet til:

  • Tjenestedesign og tilpassede tjenesteforløp
  • Forvaltningspraksis og tildelingskriterier
  • Systemer for egenbetaling/betalingssatser
  • Behovskartlegging ved bruk av velferdsteknologi
  • Gevinstrealisering
  • Kompetanseheving og tiltak på tjenesteinnovasjon og forvaltning av velferdsteknologi

Prosjektet vil, i samarbeid med kommunene, utvikle maler, prosedyrer og verktøy som skal bidra til mest mulig felles tilnærming knyttet til vurderinger av tildelingskriterier, behovskartlegging og egenbetaling/betalingssatser ved bruk av velferdsteknologi. Prosjektet vil koordinere samarbeidet og erfaringsdeling mellom kommunene.

Prosjektet skal også bidra med opplæring og gi støtte i utarbeidelse av gevinstplaner, og behov for tjenesteforløp ved innføring av velferdsteknologiske løsninger i kommunene.

Nasjonalt velferdsteknologiprograms «Kvikk-guide til velferdsteknologi»

Anbefaling pårørende som første ressurs ved Responssentertjeneste

Kontaktperson for arbeidet: Silje Skeie Stray