Innføring velferdsteknologi Agder

Agder består av 25 kommuner med over 300 000 innbyggere. Kommunene i regionen satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.

Koordinert gjennom regional koordineringsgruppe eHelse og velferdsteknologi (RKG) søkte alle kommunene i Agder om å bli med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammets spredningsfase fra 2017 – 2020.

Agders deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er organisert i prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

Målet med prosjektet:

«Trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 kommunene innen 2020 på en slik måte at det gir gevinster»

Prosjektet ble avsluttet 31.12.21.

   
   
   

Samarbeid Trygghetsteknologi Agder – Pilotering driftsorganisering 2021 

Fra 1/1-2021 vil videre organisering  ivaretas gjennom interkommunalt samarbeid, der Kristiansand er vertskommune.

Samarbeidets hovedelementer:

   

Videre følger en sammenstilling av nyttig informasjon relatert til arbeidet med innføring av velferdsteknologi.

KS

Velferdsteknologi

 • Les mer om det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

Ressursbank for velferdsteknologi.

 • Verktøy og veiledere som kan hjelpe kommunen å bli bedre på velferdsteknologi. Materialet er utviklet sammen med kommunene.
 • Innhold: Ressursbank, Opplæringspakke, veikart for tjenesteinnovasjon, Helhetlig tjenestemodell for VFT og kvikkguider.

Milepæler og innsatsområder i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i 2020 og 2021:

M1 Gevinstrealisering:

Prosessveiledning 3. mars: Webinar Gevinstrealisering

Forløp for gevinstrealisering ved Nasjonalt velferdsteknologi program (NVP)

Webinar om Gevinstoppfølgingsverktevin

Sjekkliste kartlegging av gevinster

Leveranse til M1:

M1 mal Gevinstoppfølging

M1 mal Gevinstplanlegging

 

Gevinstrealiseringsrapporter:


M2 Helhetlig tjenestemodell:

Prosessveiledning 21. april: Helhetlig tjenestemodell

Prosessveiledning 5. og 7. mai: Helhetlig tjenestemodell

Eksempel fra Kristiansand kommune

Eksempel fra Salten kommune

Eksempel fra Øvre Eiker kommune

Nyttige linker:

Prosjektveiviseren

Webinar om Helhetlig tjenstemodell

KS.no – Helhetlig tjenstemodell

Eksempel: Tjenesteforløp for velferdsteknologi v.2.0

Redigerbar helhetlig tjenestemodell

Leveranse til M2:

 1. Mal Helhetlig tjenestemodell
 2. Mal Tjenesteforløp
 3. Rutiner for kartlegging av brukerbehov
 4.  

M3 Personvern og informasjonssikkerhet:

Prosessveieldning for Agder 20. november 2020

Veiledningsmateriale for milepæl 3 – Personvern informasjonssikkerhet

Webinar – Forvalterutiner for behandling av personopplysninger (18.11.21)

Leveranse til M3 (innen 1. mars 2021):

Selverklæringsskjema


M4 Kartlegging og tildeling

Prosessveieldning:

Veiledningsmaterialet – kartlegging og tildeling

Animasjonsfilmer for målgruppen innbyggere:

Eksempler:

Eksempel på kommunikasjon -og infomasjonsplan

Eksempel flytskjema med roller og ansvar

Eksempel dybdekartlegging velferdsteknologi hjemmeboende

Eksempel Velferdsteknologi Kartleggingsskjema

Leveranse til M4 (innen 20. sept. 2021):

a) Selvangivelse/egenerklæringsskjema 

b) Flytskjema for kartlegging og tildeling

 


M5 Helhetlig tjenestemodell i drift

Det utarbeides en handlingsplan for hvordan kommunene kan jobbe mot en helhetlig tjenestemodell i drift- Leveransen inngår som del av NVP sluttrapport som Agderprosjektet innen 10. des. 2021.

Prosessveiledning 14.10.21 – Agder

Leveranser:

Nyttige linker:

Handlingsplan – milepæl 5

 


Avsluttede prosjekter:

Delprosjekt 1 «Implementering»

Delprosjekt 2 «Tjenesteinnovasjon og forvaltning»

Delprosjekt 3 «Kompetanseløft velferdsteknologi»


Prosjektområder «Innføring velferdsteknologi Agder»:

 1. Prosjektorganisering
 2. Prosjektdokumenter
 3. Implementering velferdsteknologi
 4. Tjenesteinnovasjon
 5. Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
 6. Arbeidsdokumenter Agder