Innføring velferdsteknologi Agder

Agder består av 25 kommuner med over 300 000 innbyggere. Kommunene i regionen satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.

Koordinert gjennom regional koordineringsgruppe eHelse og velferdsteknologi (RKG) søkte alle kommunene i Agder om å bli med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammets spredningsfase fra 2017 – 2020.

Agders deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er organisert i prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

Målet med prosjektet er at:

«Trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 kommunene innen 2020 på en slik måte at det gir gevinster»

Kontaktperson «Innføring velferdsteknologi Agder»: Silje S. Stray
Kontaktperson delprosjekt I «Implementering velferdsteknologi» Silje S. Stray
Kontaktperson: Kjetil Løyning

Pilotering driftsorganisering 2021 

Prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder» har i prosjektperioden (2017-2020) vært styrt gjennom felles regional styringsgruppe i Agder. Fra 1/1-201 vil styring videre ivaretas gjennom interkommunalt samarbeid og pilotere driftsorganisering

Regional kontaktperson/prosjektleder videreføres i 2021.

Kontaktperson pilotering driftsorganisering Silje S. Stray

 


Prosessveiledning fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) 2020:

PA Consulting vil gjennom 2020 gjennomføre prosessveiledning knyttet til milepæler (M1, M2, M3 og M4).

Det vil for hver milepæl tilhøre en leveranse knyttet til den enkelte milepæl. (Kontaktpersoner for prosjektet får forløpene informasjon vedr. leveranse).

M1 Gevinstrealisering:

Prosessveiledning 3. mars: Webinar Gevinstrealisering

Forløp for gevinstrealisering ved Nasjonalt velferdsteknologi program (NVP)

Nyttige linker:

Webinar om Gevinstoppfølgingsverktøy

 

Leveranse til M1:

M1 mal Gevinstoppfølging

M1 mal Gevinstplanlegging


M2 Helhetlig tjenestemodell:

Prosessveiledning 21. april: Helhetlig tjenestemodell

Prosessveiledning 5. og 7. mai: Helhetlig tjenestemodell

Eksempel fra Kristiansand kommune

Eksempel fra Salten kommune

Eksempel fra Øvre Eiker kommune

 

Nyttige linker:

Prosjektveiviseren

Webinar om Helhetlig tjenstemodell

KS.no – Helhetlig tjenstemodell

Eksempel: Tjenesteforløp for velferdsteknologi v.2.0

Redigerbar helhetlig tjenestemodell

Leveranse til M2:

  1. Mal Helhetlig tjenestemodell
  2. Mal Tjenesteforløp
  3. Rutiner for kartlegging av brukerbehov
  4.  

M3 Personvern og informasjonssikkerhet:

Planlagt gjennomført september

M4 Responssentertjeneste og leveransemodeller:

Planlagt gjennomført nov/desember


Nasjonalt velferdsteknologiprogram utgitte kvikk guider:

 «Kvikk guide til implementering av videokommunikasjon»

Lanserings webinar: trykk her

 

«Kvikk guide til velferdsteknologi»

«Kvikk guide til behandling av helse -og personalopplysninger ved bruk av velferdsteknologi»


Avsluttet 2019:

Delprosjekt 2 «Tjenesteinnovasjon og forvaltning»

Delprosjekt 3 «Kompetanseløft velferdsteknologi»


Prosjektområder «Innføring velferdsteknologi Agder»:

  1. Prosjektorganisering
  2. Prosjektdokumenter
  3. Implementering velferdsteknologi
  4. Tjenesteinnovasjon
  5. Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
  6. Arbeidsdokumenter Agder