Innføring velferdsteknologi Agder

Agder består av 25 kommuner med over 300 000 innbyggere. Kommunene i regionen satser på bruk av velferdsteknologi for å kunne imøtekomme fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.

Koordinert gjennom regional koordineringsgruppe eHelse og velferdsteknologi (RKG) søkte alle kommunene i Agder om å bli med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammets spredningsfase fra 2017 – 2020.

Agders deltakelse i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er organisert i prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

Målet med prosjektet:

«Trygghets- og varslingsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 kommunene innen 2020 på en slik måte at det gir gevinster»

Prosjektet ble avsluttet 31.12.21.

Kontaktperson «Innføring velferdsteknologi Agder»: Silje S. Stray
Kontaktperson delprosjekt I «Implementering velferdsteknologi» Silje S. Stray
Kontaktperson: Kjetil Løyning

Pilotering driftsorganisering 2021 

Fra 1/1-2021 vil videre organisering  ivaretas gjennom interkommunalt samarbeid ved pilotering driftsorganisering

Samarbeidets hovedelementer er:

Regional kontaktperson/prosjektleder videreføres i 2021.

Kontaktperson pilotering driftsorganisering Silje S. Stray

Milepæler i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) 2020 og 2021:

M1 Gevinstrealisering:

Prosessveiledning 3. mars: Webinar Gevinstrealisering

Forløp for gevinstrealisering ved Nasjonalt velferdsteknologi program (NVP)

 

Nyttige linker:

Webinar om Gevinstoppfølgingsverktøy

Leveranse til M1:

M1 mal Gevinstoppfølging

M1 mal Gevinstplanlegging


M2 Helhetlig tjenestemodell:

Prosessveiledning 21. april: Helhetlig tjenestemodell

Prosessveiledning 5. og 7. mai: Helhetlig tjenestemodell

Eksempel fra Kristiansand kommune

Eksempel fra Salten kommune

Eksempel fra Øvre Eiker kommune

 

Nyttige linker:

Prosjektveiviseren

Webinar om Helhetlig tjenstemodell

KS.no – Helhetlig tjenstemodell

Eksempel: Tjenesteforløp for velferdsteknologi v.2.0

Redigerbar helhetlig tjenestemodell

Leveranse til M2:

  1. Mal Helhetlig tjenestemodell
  2. Mal Tjenesteforløp
  3. Rutiner for kartlegging av brukerbehov
  4.  

M3 Personvern og informasjonssikkerhet:

Prosessveieldning for Agder 20. november 2020

Veiledningsmateriale for milepæl 3 – Personvern informasjonssikkerhet

Leveranse til M3:

Selverklæringsskjema utfylles innen 1. mars 2021


M4 Kartlegging og tildeling

Nasjonal innsatsgruppe jobber med utarbeidelse av veiledningsmateriale. Deles med alle kommuner når det er klart (omkring april/ mai 2021).


M5 Helhetlig tjenestemodell i drift

Det utarbeides en handlingsplan for hvordan kommunene kan jobbe mot en helhetlig tjenestemodell i drift.

Handlingsplan – milepæl 5


Nasjonalt velferdsteknologiprogram utgitte kvikk guider:

 «Kvikk guide til implementering av videokommunikasjon»

Lanserings webinar: trykk her

 

«Kvikk guide til velferdsteknologi»

«Kvikk guide til behandling av helse -og personalopplysninger ved bruk av velferdsteknologi»


Avsluttet 2019:

Delprosjekt 2 «Tjenesteinnovasjon og forvaltning»

Delprosjekt 3 «Kompetanseløft velferdsteknologi»


Prosjektområder «Innføring velferdsteknologi Agder»:

  1. Prosjektorganisering
  2. Prosjektdokumenter
  3. Implementering velferdsteknologi
  4. Tjenesteinnovasjon
  5. Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
  6. Arbeidsdokumenter Agder