Regional koordineringsgruppe eHelse og velferdsteknologi

Leder av gruppen er Aase Hobbesland (bilde).

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) skal bidra til

  • at kommunene i regionen er ledende innen bruken av velferdsteknologi i Norge
  • å stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt interkommunal koordinering og forankring på Agder

RKG følger opp regionplanens satsingsområde innen innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN planen).

For å lykkes med å få velferdsteknologi som en integrert del i helse- og omsorgstjenestene innen 2020 har RKG etablert satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020», som et samlebegrep for fellesprosjekter mellom Agderkommunene. RKG koordinerer arbeidet med velferdsteknologi på Agder og vil derfor være styringsgruppe for denne satsingen. Satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» er forankret i rådmannsgruppen i Regionplan Agder, på vegne av kommunene i Agder. Sørlandsrådet holdes løpende orientert.

Satsningen består av følgende utviklingsområder:

1) Innføring velferdsteknologi Agder (Agders bidrag inn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet i regi v/Helsedirektoratet)
a) Delprosjekt implementering velferdsteknologi
b) Delprosjekt Tjenesteinnovasjon og forvaltning
2) Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
3) Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi (Avsluttet oktober 2017)
4) Kommunal responssentertjeneste (overført til drift i 2017)


RKG består av disse representantene:

Østre Agder v/ kommunalsjef Grimstad kommune Aase S. Hobbesland (Leder)
Lister v/ kommunalsjef Kvinesdal kommune Anne Berit Åtland Hansen
Region Kristiansand v/ kommunalsjef Birkenes kommune Bente Moland Somdal
Lindesnes v/ kommunalsjef Mandal kommune Heidi H. Haven
Setesdal v/ kommunalsjef Valle kommune Solveig Kyrvestad
Arendal v/ kommunalsjef Arendal kommune Torill Skår
Kristiansand v/ helse og sosialdirektør Wenche P. Dehli
KS Agder v/ Anna Charlotte Larsen
Fylkesmannen i Agder v/ Ester Hassel

AU består av disse representantene:

RKG Sekr v/ Kjetil Løyning, rådgiver e-helse og velferdsteknologi Kristiansand kommune
Lindesnes v/ Tone H. Hovdenak, koordinator velferdsteknologi Lindesnes
Lister v/ Camilla Gabrielsen, rådgiver Farsund kommune
Østre Agder v/ Merethe Knatterud
Setesdal v/ John A. Horve, systemansvarlig IKT helse og omsorg LMT Setesdal
Region Kristiansand v/ Agate Folgerø, samhandlingskoordinator
KS eKomp v/ Tore Sivertsen
USHT Aust – Agder v/ Silje Bjerkås
USHT Vest – Agder v/ Olga Rugsland Espegren
IKT referansegruppe Agder v/ Ronny Tellefsdal Sunde, leder IKT referansegruppe Agder

RKG sekretariat består av disse representantene:

Region Kristiansand v/ Kjetil Løyning, rådgiver e-helse og velferdsteknologi Kristiansand kommune
Østre Agder v/ Kathrine Melby Holmerud, Grimstad kommune

Representasjon:

De regionale representantene i RKG representerer sine helsenettverk i kommuneregionene og de regionale representantene i AU RKG representerer sine Fagutvalg i kommuneregionene. I AU RKG sitter representant fra Kommunal utbredelse Agder (KomUT Agder), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Aust –Agder og Vest- Agder (USHT AA og USHT VA), og IKT referansegruppe Agder.

IKT referansegruppe Agder består av representanter fra de 5 IKT samarbeidene:

  • Det digitale Vest-Agder (DDV)
  • Nye Kristiansand kommune
  • IKT Agder
  • Setesdal IKT
  • IT tjenesten i Birkenes og Lillesand kommune
  • Sirdal kommune
  • Lyngdal kommune

Brukermedvirkning:

RKG har på fylkesnivå invitert Kontaktforum for brukermedvirkning i Aust – Agder og Fylkeseldrerådet i Vest- Agder til å være referansegrupper for brukermedvirkning. Disse fora/råd vil bli brukt som ressurser inn i satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020». I kommuneregionene er det flere av fagutvalgene for e-helse og velferdsteknologi som har brukerrepresentanter som faste representanter. I hver kommune på Agder er det både kommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Oppdatert 22.10.2019