Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Stans for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)

– Kommuner som ennå ikke er koblet til velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) kan ikke koble seg på før ny modell for finansiering er etablert.
Helse- og omsorgsdepartementet stoppet overføring av Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) til Norsk helsenett (NHN) i juni 2022. Årsaken er at det i dag ikke foreligger en omforent finansieringsmodell for forvaltning og drift av løsningen.

Nasjonal tjeneste
VKP er en svært etterspurt tjeneste i kommunene. KS mener VKP må etableres som en nasjonal tjeneste i regi av NHN, og at den bør utvikles videre for å sikre samhandling om oppfølging av innbyggere med digital hjemmeoppfølging i samarbeid mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. I tillegg må VKP ses i sammenheng med arbeidet med Helseplattformen og stegvis utvikling av et felles journalløft for kommuner utenfor Midt-Norge (Felles kommunal journal)

KS er i dialog med HOD
KS har over lenger tid hatt aktiv dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om løsninger for etablering av VKP som nasjonal tjeneste. Dette arbeidet er intensivert etter stansen i juni for å finne en løsning som sikrer kortest mulig utsettelse av oppkobling av kommunene. Hovedutfordringen er at det av HOD vurderes å være i strid med EØS-regelverket om Norsk Helsenett fakturerer kommunene for VKP uten at det foreligger hjemmel for unntak.

Departementet har presentert to alternativer for videreføring:

Statlig regi (forutsetter at VKP inngår som tjeneste i lov- og forskrift med tilhørende finansieringsmodell)
Kommunal regi (Kommunene overtar ansvaret for drift, forvaltning og videreutvikling)
KS sitt standpunkt etter behandling i det rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi (KommIT-rådet) og innspill fra sektoren er at dette må være en nasjonal tjeneste levert av Norsk Helsenett (alternativ 1). Videre at kommuner så langt det er mulig bare skal betale for faktisk bruk. Vurderingen er at det er mulig å utvikle prismodeller som både ivaretar dette og er innenfor EØS-regelverket.

KS arbeider for mulighet for at dispensasjon for kommuner med presserende behov for tilkobling frem til endelig beslutning om modell for nasjonal tjeneste. KS vil følge opp saken tett med Helse- og omsorgsdepartementet i håp om en snarlig avklaring.

Publisert 09-09-2022, av Erlend Kydland Faanes

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: