Vi bruker informasjonskapsler:

Ehelseagder.no bruker informsjonskapsler for å lagre data midlertidig lokalt på din datamaskin. Dette er kun relevant for personer som skal opprette innhold på nettsiden. Informasjonskapslene påvirker ikke lesere av nettsiden. Det benyttes ingen tredjeparts-informasjonskapsler, så din datta er trygg.


Ved å trykke "Jeg forstår" samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Ønsker du ikke å samtykke kan du ignorere feltet. Vær obs på at brukeropplevelsen vil bli redusert.

lock Logg inn

Avslutningsrapport for prosjektet VOPD

– Avslutningsrapport fra prosjektet VOPD (Vård och Omsorg På Distans)
5. oktober 2020 leverte PA Consulting rapporten fra VOPD prosjektet (sett inn link til ny url under avsluttede prosjekter).

Rapporten gir anbefaling til fremtidig organisering av digital hjemmeoppfølging på Agder.

Oppdraget er utført på vegne av Regional koordineringsgruppe e helse og velferdsteknologi Agder (RKG) og det lokale utprøvingsprosjektet for digital hjemmeoppfølging på Agder: NVP DHO.

Utredningen er finansiert av Nordisk ministerråds satsing på velferdsteknologi i Norden, og utført av PA Consulting Group AS (PA).

Kommuner på Agder og SSHF har siden 2012 gjennomført flere utprøvinger av digital hjemmeoppfølging for personer med KOLS, hjertesvikt, diabetes, angst og depresjoner. Per september 2020 mottar 160 pasienter digital hjemmeoppfølging fra kommuner på Agder. Farsund, Arendal og Kristiansand tilbyr også digital hjemmeoppfølging til Covid 19 smittede personer.

I tillegg har Sørlandet sykehus egne satsninger på digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS, nyfødte barn og mødre, Covid 19 smittede pasienter, pasienter med leddgikt og psykiatriske pasienter.

Funn fra arbeidsmøter og intervjuer med over 20 interessenter fra kommunene og SSHF viser at det er en unison enighet om videre satsning på digital hjemmeoppfølging i fylket, men at effektene må dokumenteres bedre. Reelle behov må legges til grunn for utarbeidelse av felles mål, finansiering og organisering på tvers av kommuner, sykehus og fastleger.

PA anbefaler at kommunene og Sørlandet sykehus enes om mål og strategi for fremtidig satsing på digital hjemme oppfølging og avklarer hvordan felles satsinger bør prioriteres og styres for å sikre likeverdighet mellom partene.

Målene må være behovsdrevet og tiltak prioriteres ut fra vurderinger av samfunnsøkonomiske nytteeffekter. Videre bør det skilles på hvilke pasienter som skal følges opp av kommunene, hvilke som skal følges opp av sykehusene, og hvilke pasienter som skal følges opp av kommuner og sykehus i samarbeid. Samarbeid om pasientforløp formaliseres i forpliktende avtaler.

PA anbefaler at det utredes og iverksettes tiltak for samarbeid om støttefunksjoner for fellesforløp på kort sikt. På lengre sikt når begge parter er modne for det, vil kommunene og sykehuset være klar for økt grad av verdikjedetankegang og felles organisering av stadig flere tjenester med digital hjemmeoppfølging.

Om RKG eHelse

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) ble etablert i 2016 av Rådmannsgruppen – regionplan Agder.

RKG-ehelse har følgende formål:

  • regionen skal være ledende innen velferdsteknologi i Norge
  • arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
  • økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder

Følg oss på Facebook: