NVP avstandsoppfølging

Nasjonalt velferdsteknologiprogram – utprøvning av Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke

Prosjektet startet i 2018 og skal være avsluttet i oktober 2021. Målet er å prøve velferdsteknologi/teknologiske løsninger som verktøy for god oppfølging av pasienter i målgruppen og komme fram til nasjonale anbefalinger.

 

Målgruppene denne utprøvingen er pasienter med kroniske sykdommer, og som har medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er pasienter med høyt forbruk av helsetjenester, med sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Denne pasientgruppen har ofte flere diagnoser, sammensatte og store behov, og har behov for oppfølging av sin sykdom.

Utprøvningen gjennomføres både i kommuner med ordinær fastlegetjeneste og i kommuner som deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt for primærhelseteam, og skal omfatte:

  • Ca. 600 pasienter, hvor Agder skal bidra med ca 200 pasienter
  • 6 kommunale prosjekter; Bodø, Eid, Larvik, Oslo (med fire bydeler), Ullensaker/Gjerdrum og Agder som et felles interkommunalt prosjekt.  
  • Tre av prosjektene har også Primæærhelseteam med i utprøvingen; Agder, Eid og Sagene bydel i Oslo
  • Samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastlegene og spesialisthelsetjenesten for å etablere en helhetlig oppfølging av pasienter i målgruppen
  • Agder har pr dd samarbeidsavtale med ca 13 fastleger på Agder

 

Hva er avstandsoppfølging?

Avstandsoppfølging er teknologi som gjør at du kan følges opp hjemme av

helse- og omsorgstjenesten. Etter avtale skal du gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstanden din via

et nettbrett. Lever du med en eller flere kroniske sykdommer som kols, diabetes,

hjertesykdom, kreft eller psykiske plager, og har behov for tett oppfølging fra helsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med i utprøvingen.

 

Målet er å se om avstandsoppfølging kan bidra til bedre helse, bedre oppfølging og bruk av færre helsetjenestester. Dette trenger vi din hjelp til!

 

Hvordan foregår avstandsoppfølgingen i prosjektet?

Avstandsoppfølgingen foregår i samarbeid mellom deg, fastlegen, helse og omsorgstjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det blir utarbeidet en plan som skal beskrive hvordan du skal følges opp, hva du selv kan gjøre og hva som skjer hvis helsen din endrer seg. Veiledning av helsepersonell gis underveis. Hensikten er at du skal føle

deg trygg, forebygge tegn til forverring og få rask hjelp om du trenger det.

 

Du får opplæring i bruk av nettbrett.

 

Hva skjer hvis du samtykker til å delta?

For at vi skal få mer kunnskap om hvordan dette virker, vil halvparten av de som deltar få prøve ut avstandsoppfølging.

Den andre halvparten vil utgjøre kontrollgruppen. Utvelgelsen gjøres ved loddtrekning. Alle blir bedt om å svare på spørsmål om sin helse

underveis, så forskerne kan sammenligne resultatene i de to gruppene. Det koster ikke noe å være med i utprøvingen, utover egenandelen du vanligvis betaler hos

fastlegen inntil du eventuelt får frikort.

 

 

Ønsker du å delta?

Kontakt prosjektleder Lene Gulbrandsen

tlf: 958 77 148

e-post: lene.gulbrandsen@kristiansand.kommune.no