Digital hjemmeoppfølging Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Aktuelt

Digital hjemmeoppfølging Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram – utprøvning av Medisinsk avstandsoppfølging til pasienter med kroniske lidelser

Prosjektet startet i 2018 og skal være avsluttet i oktober 2021. Prosjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS. Helsedirektoratet har fått oppdraget fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å gjennomføre prosjektet for Medisinsk Avstandsoppfølging (AO). Utprøvningen evalueres av forskere ved Insitutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Economics (OE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet (NSDM).

Prosjektet i Agder NVP DHO Agder (Nasjonalt velferdsteknologiprogram, digital hjemmeoppfølging, Agder) følger generelle føringer fra Helsedirektoratet, men bygger blant annet på og viderefører arbeidet utarbeidet i prosjektet Felles telemedisinsk løsning på Agder – avstandsoppfølging for personer med kronisk sykdom (TELMA).

Målet for prosjektet er å prøve ut velferdsteknologi/teknologiske løsninger som verktøy for god oppfølging av pasienter i målgruppen og komme fram til nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging. Prosjektet skal videre undersøke om avstandsoppfølging kan bidra til bedre helse, bedre oppfølging og mindre bruk av helsetjenestester.

Målgruppene i utprøvingen er pasienter med kroniske sykdommer som har medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er pasienter med høyt forbruk av helsetjenester, med sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Disse pasientgruppene har ofte flere diagnoser, sammensatte og store behov og har behov for oppfølging sykdom i sitt eget hjem.

Utprøvningen gjennomføres både i kommuner med ordinær fastlegetjeneste og i kommuner som deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt for primærhelseteam, og skal omfatte:

  • 600 pasienter, hvor Agder skal bidra med ca 200 pasienter
  • 6 kommunale prosjekter; Bodø, Eid, Larvik, Oslo (med fire bydeler), Ullensaker/Gjerdrum og Agder som et felles interkommunalt prosjekt.  
  • Tre av prosjektene har også Primærhelseteam med i utprøvingen; Agder, Eid og Sagene bydel i Oslo
  • Samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastlegene og spesialisthelsetjenesten for å etablere en helhetlig oppfølging av pasienter i målgruppen
  • Agder har pr April 2020 samarbeidsavtaler med 29 fastleger fordelt på flere kommuner på Agder

Hva er digital hjemmeoppfølging?

Avstandsoppfølging er teknologi som gjør at pasienter kan følges opp i eget hjem av helse- og omsorgstjenesten. Etter avtale skal pasienten gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstand via et nettbrett. Svarene blir vurdert av helsepersonell som tar kontakt med pasienten ved behov og iverksetter tiltak når det er nødvendig. Pasientene som er med i utprøvingen har en eller flere kroniske sykdommer som kols, diabetes, hjertesykdom, kreft eller psykiske plager og har behov for tett oppfølging fra helsetjenesten.

Hvordan foregår digital hjemmeoppfølging i prosjektet?

Avstandsoppfølgingen foregår i et samarbeid mellom pasienten, fastlegen, kommune – og spesialisthelsetjenesten.  Helsepersonell gjennomfører en kartlegging og plan for individuell oppfølging sammen med pasienten. I tillegg blir det utarbeidet en egenbehandlingsplan sammen med fastlegen som gir støtte til hva pasienten selv kan gjøre ved forverring og hva som skjer hvis helsetilstanden endrer seg. Helsepersonell gir veiledning og oppfølging enten ved videosamtale, telefonsamtale eller via melding i løsningen.

Hensikten er at pasienten skal føle deg trygg, forebygge forverring av sykdom ved å identifisere symptomer tidlig og sette i gang tiltak tidlig.

Forskningen

For at vi skal få mer kunnskap om hvordan dette virker, vil halvparten av de som deltar få prøve ut digital hjemmeoppfølging (tiltaksgruppe). Den andre halvparten har oppfølging som før, men er med i forskningen (kontrollgruppe). Den tilfeldige utvelgelsen til de ulike gruppene gjennomføres ved loddtrekning.

Alle blir bedt om å svare på spørsmål om sin helse og data om den enkelte deltakers bruk av helsetjeneste blir hentet ut fra flere nasjonale og lokale helseregistre. I løpet av prosjektperioden kan forskerne sammenligne resultatene i de to gruppene. Studiet kalles Randomisert kontrollert studie (RCT).

Rapporter fra prosjektet: 

  1. DHO Gevinstrapport Agder
  2. Digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter, erfaringsrapport
  3. Erfaringsrapport DHO sykehuspilot (2021)

Rapporter fra Helsedirektoratet:

  1. Erfaring fra kommuner 

Rapporter på samhandling (kommer):

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om TELMA NVP AO og TELMA Covid – 19:
Prosjektleder Morten Lauknes
E-post: morten.lauknes@kristiansand.kommune.no / Mobil: +47 48 02 76 04