Digital hjemmeoppfølging Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Aktuelt

Digital hjemmeoppfølging Nasjonalt velferdsteknologiprogram 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram – utprøvning av digital hjemmeoppfølging (tidligere kalt Telemedisin eller Medisinsk avstandsoppfølging) til pasienter med kroniske lidelser

Prosjektet startet i 2018 og er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS. Helsedirektoratet har fått oppdraget fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å gjennomføre prosjektet. Utprøvningen evalueres av forskere ved Insitutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Economics (OE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet (NSDM).

Prosjektet i Agder NVP DHO Agder (Nasjonalt velferdsteknologiprogram, digital hjemmeoppfølging, Agder) følger generelle føringer fra Helsedirektoratet, men bygger blant annet på og viderefører arbeidet utarbeidet i prosjektet United4Health og Felles telemedisinsk løsning på Agder – digital hjemmeoppfølging for personer med kronisk sykdom (TELMA).

Målet for prosjektet er å prøve ut velferdsteknologi/teknologiske løsninger som verktøy for god oppfølging av pasienter i målgruppen og komme fram til nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging. Prosjektet skal videre undersøke om digital hjemmeoppfølging kan bidra til bedre helse, bedre oppfølging og mindre bruk av helsetjenestester.

Målgruppene i utprøvingen er pasienter med kroniske sykdommer som har medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette kan være personer med høyt forbruk av helsetjenester, med sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Disse pasientgruppene har ofte flere diagnoser, sammensatte og store behov som kan følges opp digitalt fra sitt eget hjem.

Utprøvningen gjennomføres både i kommuner med ordinær fastlegetjeneste og i kommuner som deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt for primærhelseteam. Forskningen skal omfatte:

 • 600 pasienter, hvor Agder skal bidra med ca 200 pasienter. 6 kommunale prosjekter; Bodø,
 • Start, Larvik, Oslo (med fire bydeler), Ullensaker/Gjerdrum og Agder som et felles interkommunalt prosjekt.
 • Tre av prosjektene har også Primærhelseteam med i utprøvingen; Agder, Eid og Sagene bydel i Oslo.
 • Det er samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastlegene og spesialisthelsetjenesten for å etablere en helhetlig oppfølging av pasienter i målgruppen.
 • Agder hadde pr April 2020 samarbeidsavtaler med 29 fastleger fordelt på flere kommuner på Agder.

Forskingsstudien hadde en varighet fra 2018 til juni 2021.

Agder har fått videre tilskudd for å jobbe med digital hjemmeoppfølging ut 2021 med fokus på samhandling og informasjonsdeling mellom sykehus, kommune og fastleger. Dette med mål om sømløse tjenester med pasienten i sentrum.

Hva er digital hjemmeoppfølging?

Digital hjemmeoppfølging er teknologi som gjør at pasienter kan følges opp i eget hjem av helse- og omsorgstjenesten. Etter avtale skal pasienten gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstand via et nettbrett. Svarene blir vurdert av helsepersonell som tar kontakt med pasienten ved behov og iverksetter tiltak når det er nødvendig. Pasientene som er med i utprøvingen har en eller flere kroniske sykdommer som kols, diabetes, hjertesykdom, kreft eller psykiske plager og har behov for tett oppfølging fra helsetjenesten.

Fra 2020-2021 ser også prosjektet på brukergrupper ute i tjenesten hvor digital hjemmeoppfølging kan være et alternativ til tradisjonell hjemmesykepleie/oppfølging.

Hvordan foregår digital hjemmeoppfølging i prosjektet?

Digital hjemmeoppfølging foregår i et samarbeid mellom pasienten, fastlegen, kommune – og spesialisthelsetjenesten.  Helsepersonell gjennomfører en kartlegging og plan for individuell oppfølging sammen med pasienten. I tillegg blir det utarbeidet en egenbehandlingsplan, for de pasientene dette egner seg for, sammen med fastlegen som gir støtte til hva pasienten selv kan gjøre ved forverring og hva som skjer hvis helsetilstanden endrer seg. Helsepersonell gir veiledning og oppfølging enten ved videosamtale, telefonsamtale eller via sikker meldingsutveksling i løsningen.

Hensikten er at pasienten skal føle seg trygg, bidra til egenmestring, forebygge forverring av sykdom ved å identifisere symptomer tidlig og sette i gang tiltak tidlig. Dette i tillegg til samfunnsøkonomiske gevinster ved å gi tjenester på en ny måte.

Forskningen

Pasienter rekruttert til RCT- studien (2018-juni 2021): For at vi skal få mer kunnskap om hvordan dette virker, vil halvparten av de som deltar få prøve ut digital hjemmeoppfølging (tiltaksgruppe). Den andre halvparten har oppfølging som før, men er med i forskningen (kontrollgruppe). Den tilfeldige utvelgelsen til de ulike gruppene gjennomføres ved loddtrekning.

Alle blir bedt om å svare på spørsmål om sin helse og data om den enkelte deltakers bruk av helsetjeneste blir hentet ut fra flere nasjonale og lokale helseregistre. I løpet av prosjektperioden kan forskerne sammenligne resultatene i de to gruppene. Studiet kalles Randomisert kontrollert studie (RCT).

Videre arbeid ut 2021 blir evaluert av samme forskergruppe med fokus på samhandling og informasjonsdeling. I tillegg gjennomføres det gevinstrealisering og innhenting av data ift pasientens opplevelse av egen helse og opplevelse av tjenesten.  

Rapporter fra prosjektet: 

 1. DHO Gevinstrapport Agder
 2. Digital hjemmeoppfølging til covid-19 pasienter, erfaringsrapport
 3. Erfaringsrapport DHO sykehuspilot (2021)
 4. Sluttrapport Sluttrapport Nasjonalt velferdsteknologiprogram Agder 2021
  1. Vedlegg B Gevinstrapport Digital hjemmeoppfølging Agder Juni 2021
  2. Vedlegg I Vurdering av logistikkansvarlig og teknologiske behov
  3. Vedlegg J Erfaringsrapport Digital hjemmeoppfølging mellom regioner

Rapporter fra Helsedirektoratet:

 1. Erfaring fra kommuner 

Rapporter på samhandling (kommer):

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om TELMA NVP AO og TELMA Covid – 19:

Koordinator Morten Lauknes
E-post: morten.lauknes@kristiansand.kommune.no / Mobil: +47 48 02 76 04

Prosjektleder Karoline Vassbø Nyhus

E-post: Karoline.vassbo.nyhus@kristiansand.kommune.no / Mobil: +47 94 88 03 37