Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP)

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Spredning og innføring av trygghetsteknologi:

Ca 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.

Her er de nasjonale anbefalingene om velferdsteknologiske løsninger i kommunene.

Agder er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet for spredning og innføring og deltar med samtlige Agderkommuner gjennom prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder».

 

Pågående utprøving av velferdsteknologiske løsninger i NVP:

Medisinsk avstandsoppfølging: Utprøving 2018-2021

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt tilskudd til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for perioden 2018-2021 til Oslo kommune ved bydelene Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo, Kristiansand kommune i samarbeid med Arendal, Farsund og Grimstad kommuner, Bodø, Ullensaker kommune i samarbeid med Gjerdrum kommune, Eid kommune og Larvik kommune. Tre av kommunene deltar også i Helsedirektoratets pilot for primærhelseteam.

Agder deltar i denne utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging gjennom prosjektet TELMA (NVP AO).

 

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser:

Målet med utprøvingen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, som kan bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habilitering- og rehabiliteringsprosesser. Tiltakene skal også bidra til økt trygghet og avlastning av pårørende.

 

Prosjektet skal skape kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller som er nødvendig for at velferdsteknologiske løsninger skal bli en del av tjenestetilbudet til denne målgruppen. Tiltakene skal også bidra til økt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, samt på tvers av tjenesteområder og sektorer i den enkelte kommune.

Agder deltar i utprøvingen velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser gjennom prosjektet FriSTED.

 

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre:

Målet med utprøvingen er å motvirke ensomhet blant eldre som ikke lenger er yrkesaktive, ved å utvikle og utprøve teknologiske verktøy som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.

Agder deltar ikke i denne delen av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.