Nasjonale e-helseløsninger

I satsningen E-helse Agder 2030 ønsker RKG e-helse å få oversikt over de ulike nasjonale e-helseløsningene og legge til rette for effektiv innføring. KS e-komp har en viktig rolle for å tilrettelegge for effektiv innføring av nasjonale felles e-helseløsninger. 

Les mer om KS e-komp Agder her.

Fra oppdragsbrevet til kommunene i KS kompetansenettverk e-helse 2019

Mål og føringer

KS har etter samråd med kompetansenettverket for e-helse, Norsk Helsenett, Direktoratet for e-helse og Helse og omsorgsdepartementet satt følgende overordnete mål for arbeidet i 2019:

  1. Bidra i forvaltning av digital samhandling mellom HF, fastleger og kommuner.
  2. Bidra i innføringen av digitale innbyggertjenester, DigiHelse
  3. Bidra i innføring av HelseID og eID på sikkerhetsnivå 4 i kommunesektoren.
  4. Bidra i innføringen av digitale legemiddelløsninger i kommunene, utprøving av kjernejournal
  5. Bidra i overgang til modernisert folkeregister, utprøving av elektronisk melding om dødsfall (MFR helse)
  6. Bidra til å finne gode nasjonale og fylkesvise/ regionale samarbeidsmodeller for innføring av nasjonale ehelseløsninger i kommunal sektor.
  7. Bidra med å spre kunnskap om velferdsteknologi

Målene er satt opp i prioritert rekkefølge, men arbeidet må sees i sammenheng med og tilpasses lokale behov og forutsetninger for størst mulig samlet nytte for kommunene i den enkelte region.

I tillegg vil nettverket ved behov bistå i utvikling av nasjonale e-helseløsninger.