Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi

Hva er Innovasjonspartnerkskap?

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Innovasjon Norge skriver; «Offentlig sektor står overfor mange store utfordringer der det er betydelig behov for innovasjon. For næringslivet representerer de nasjonale og globale samfunnsutfordringene et stort mulig marked. Innovasjonspartnerskap bidrar til offentlig-privat samarbeid hvor partene utvikler helt nye løsninger, tar dem i bruk og sprer dem for å sørge for at offentlig sektor er best mulig rustet for dagens og morgendagens utfordringer.

I tillegg skal slike samarbeid skape et attraktivt marked for de nye løsningene.» 

Innovasjonspartnerskap tildelt Agder

24.06.2020 offentliggjorde Innovasjon Norge at åtte prosjekter i Norge fikk tildelt midler, deriblant Innovasjonspartnerskap Agder.

RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt full pott og 15 millioner fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et Innovasjonspartnerskap.

En av hovedutfordringene ved bruk av velferdsteknologi i kommunene er at dagens teknologier og tjenester er fragmenterte og det mangler integrasjon mellom de ulike velferdsteknologi-løsningene, noe som fører til betydelig merarbeid i kommunene. Målet med innovasjonspartnerskapet er å utvikle integrerte løsninger, som ivaretar pasientens behov, samt forenkler arbeidshverdagen for helsepersonell.

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder har som mål å anskaffe og utvikle en løsning som omfatter:

  • Trygghets- og varslingsteknologi
  • Digital hjemmeoppfølging
  • Teknologi til personer med nedsatt funksjonsevne

Et innovasjonspartnerskap har 5 faser:

Prosjektorganisering innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder

Behovskartlegging pågår fra desember 2020 til mars 2021 (trykk her)

Nyhetssak på ehelseagder.no 24.06.2020.

Er du leverandør?

Dersom du er leverandør og interessert i mer informasjon om dette, så ta kontakt med Marit Svindland.

Leverandørutviklingsprogrammet bistår oss i å sørge for at interesserte leverandører blir informert om mulighetene for dialog når det foreligger en plan for dette.

Fakta og kontaktopplysninger

Innovasjonspartnerskap Agder er nå i planleggingsfasen.

Prosjektleder Marit Svindland startet 1. oktober 2020.