FRiSTED

FRiSTED (2018-2019)

Velferdsteknologi for fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt kognitiv funksjonsevne

Prosjektet FRiSTED dreier seg om velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Vi skal prøve ut og evaluere kommersielt tilgjengelig velferdsteknologi som støtter fritidsaktiviteter.

Barn og unge som deltar i prosjektene prøver ut ulike teknologier. Det kan være løsninger eller apper for:

  • Kommunikasjon, tilhørighet og deling
  • Spill, lek og fysisk utfoldelse
  • Struktur
  • Helse, mosjon og friluftsliv
  • Skaperglede og kreativitet
  • Omsorgsfølelse
  • Inkludering
  • Opplevelser utenom det vanlige

Det er snakk om teknologi som øker den enkeltes mestringsevne og støtter opp under aktivitet. Samtidig er avlasting av foreldre en viktig ambisjon.

Både foreldre og støttekontakter skal samarbeide slik at barn og ungdommer skal kunne ta i bruk teknologi på en god måte. En sentral aktivitet i alle prosjektene er brukermedvirkning for å velge ut velferdsteknologier for utprøving. Dette gjøres i workshops og via kartlegginger. Selve utprøving foregår i forskjellige grupper, i hjemmene og sammen med støttekontakter

Risør kommune er prosjekteier. Farsund, Grimstad og Songdalen er samarbeidende kommuner i FRiSTED. Karde AS gir faglig bistand. Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG) bistår med kunnskapsformidling til alle kommuner i Agder. FRiSTED er en fortsettelse av to tidligere prosjekter i Risør kommune: FRiTEK og FRiDA.

I prosjektene FRiTEK og FRiDA ble følgende teknologier prøvd ut: Geocaching, GPS-klokker, videomøter på smarttelefon og PC/Mac, Playstation med dansespill, en Skoog-kube med tilhørende app og et pianoteppe for musikk, samt billedtaking med et mikroskop- og undervannskamera. I FRiSTED utvider vi teknologiporteføljen til robotteknologi og spill innen virtuell virkelighet (VR).

Nettstedet www.fritek.no ble etablert i FRiTEK-prosjektet. Dette nettstedet inneholder mye informasjon fra både FRiTEK, FRiDA og FRiSTED. Nettstedet blir oppdatert kontinuerlig.