E-helse Agder 2030

RKG e-helse etablerte i 2016 satsningen Velferdsteknologi Agder 2020 (2017-2020).

I 2019 forankret RKG e-helse etableringen av satsningen E-helse Agder 2030.

Den regionale koordineringen av e-helse har resultert i at fremtidsrettede digitale løsninger er innført i helse- og omsorgssektoren i hele Agder. Kommunene i Agder er helt i front og har stor innflytelse nasjonalt på at løsningene baseres på kommunenes behov. RKG e-helse samarbeider med spesialisthelsetjenesten om løsninger som bør være felles på tvers av forvaltnings-nivåer. Men selv om regionen har kommet langt, har vi mer arbeid foran oss. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023[1] peker blant annet på tettere samarbeid og felles planlegging mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. På Agder har vi Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS), som imøtekommer Regjeringens forslag om etablering av 19 Helsefellesskap i Norge.

RKG e-helse har etablert E-helse Agder 2030, herunder etablering av en felles regional styringsgruppe. Denne felles styringsgruppen vil bestå av representanter på ledernivå fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Fra kommunene vil det være naturlig at det er RKG-e-helse –representantene som også blir representert i den felles regionale styringsgruppen, som dermed samtidig kan sikre informasjonsflyt til helseledernettverkene. 

I 2019 og de neste årene er det 4 områder som særskilt krever felles koordinering og det etableres et felles program E-helse Agder 2030, med følgende mål:

«Innbyggerne i Agder har tilgang på enkle, sikre, helhetlige digitale helse- og omsorgstjenester»

E-helse Agder 2030 består fra 2020 av følgende satsninger:

 

Et annet sentralt område i E-helse Agder 2030, vil være det pågående arbeidet med digital sikkerhet og sårbarhet. Her samarbeides det med mange aktører, blant annet Fylkesmannen i Agder, og KEIV-prosjektet.