E-helse Agder 2030

RKG e-helse etablerte i 2016 satsningen Velferdsteknologi Agder 2020 (2017-2020).

I 2019 forankret RKG e-helse etableringen av satsningen E-helse Agder 2030.

Den regionale koordineringen av e-helse har resultert i at fremtidsrettede digitale løsninger er innført i helse- og omsorgssektoren i hele Agder. Kommunene i Agder er helt i front og har stor innflytelse nasjonalt på at løsningene baseres på kommunenes behov. RKG e-helse samarbeider med spesialisthelsetjenesten om løsninger som bør være felles på tvers av forvaltnings-nivåer. Men selv om regionen har kommet langt, har vi mer arbeid foran oss. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023[1] peker blant annet på tettere samarbeid og felles planlegging mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. På Agder har vi Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS), som imøtekommer Regjeringens forslag om etablering av 19 Helsefellesskap i Norge.

RKG e-helse har etablert E-helse Agder 2030, herunder etablering av en felles regional styringsgruppe. Denne felles styringsgruppen består av representanter på ledernivå fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Representanter i felles regional styringsgruppe E-helse Agder 2030:

 • Region Lister v/ kommunalsjef Farsund kommune Anne-Margrethe Johnsen
 • Region Kristiansand v/ kommunalsjef Lillesand kommune Geir Jenssen
 • Region Setesdal v/ kommunalsjef Valle kommune Solveig Kyrvestad
 • Region Østre Agder/Grimstad kommune v/ kommunalsjef Aase S. Hobbesland
 • Lindesnes kommune v/ kommunalsjef Heidi H. Haven
 • Arendal kommune v/ kommunalsjef Nina Evensen Smith
 • Kristiansand kommune v/ direktør helse- og mestring Brede Skaalerud
 • SSHF: Direktør teknologi og e-helse Per W Torgersen
 • SSHF: Forskningssjef Frode Gallefoss
 • SSHF: Fagdirektør Susanne Hernes

Observatører:

 • Statsforvalteren i Agder; Heidi Danielsen Liane
 • KS Agder; Magnus Mork
 • Agder Fylkeskommune; Ann Camilla Schulze-Krogh
 • Daglig leder-nivå IKT referansegruppe Agder; Rune Johansen

 

I 2019 og de neste årene er det 4 områder som særskilt krever felles koordinering og det etableres et felles program E-helse Agder 2030, med følgende mål:

«Innbyggerne i Agder har tilgang på enkle, sikre, helhetlige digitale helse- og omsorgstjenester»

E-helse Agder 2030 består fra 2020 av følgende satsninger:

 • Innovasjonspartnerskap Agder (Planlegge og gjennomføre ny felles anskaffelse for Agder for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging i tillegg til teknologi for barn og unge.
 • Digital hjemmeoppfølging (Tidligere medisinsk avstandsoppfølging Agder: «Telemedisin/helsetjenester hjemme»). 
 • Felles kommunal journal (tidligere Én innbygger én journal)
 • Crane (Planlegge og gjennomføre muligheten for en ny felles anskaffelse for Agder). 
 • IKT seniorer 

Et annet sentralt område i E-helse Agder 2030, vil være det pågående arbeidet med digital sikkerhet og sårbarhet. Her samarbeides det med mange aktører, blant annet Fylkesmannen i Agder, og KEIV-prosjektet.