Digital hjemmeoppfølging Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Gevinstrapport Q3 og 4, 2020)

Formålet med utprøving av digital hjemmeoppfølging (DHO) er å komme med nasjonale anbefalinger. En viktig del av kunnskapsgrunnlaget for å komme med nasjonale anbefalinger er prosjektenes egne erfaringer og opplevd nytteverdi. I 2020 har prosjektet derfor jobbet videre med innhold og innretning av digital hjemmeoppfølging. Nytteverdi og resultater fra gevinstkartlegging gir grunnlag for å tilpasse og spisse tjenesteforløp og innhold. Målet er at prosjektet utvikler en tjeneste de ønsker å videreføre i drift ved prosjektslutt. 

Digital hjemmeoppfølging Agder inkluderte 147 pasienter innen fristen for inklusjon 1/7-2020.

Det er hentet ut mye generell data om bruk av kommunale tjenester og diagnoser, men mindre på effekt av DHO på forbruk av tjenester. Det er fordi vi har pasienter som har vært med i 15 måneder og noen har kun vært med i 3-4 måneder. Uttrekk av tendens til endring i bruk av kommunale tjenester etter inklusjon er derfor hentet ut fra første måling til og med 4 måling for å få mest mulig riktig data. Figur 1 viser en tendens til økte tjenester på pasienter i tiltaksgruppen rundt 3 måling for å så få en reduksjon av tjenester mot måling 4. Vi ser også at bruk av praktisk bistand i tiltaksgruppen også får en reduksjon mot 4 måling. Kontrollgruppe viser foreløpig lite endring av bruk av tjenester. 

Brukerundersøkelsen har 8 spørsmål ved nullpunkt og ved undersøkelsene hver 6 måned er det lagt til 3 spørsmål om brukertilfredshet omkring oppfølgingen. Svarene scores fra 0 til 5, hvor 5 er beste score. Undersøkelsen viser til nå en høy score på alle spørsmål om oppfølgingen.

Foreløpige resultater fra brukerundersøkelsen viser bedring i brukeropplevelsen av egen helse og spesielt håndtering av helsesituasjonen og om helsetilstanden hindrer deg i hverdagen. Figur 2 viser foreløpige resultater ved nullpunkt og 6 mnd.

Spørreskjema som sendes ut hver 6 måned inneholder 3 spørsmål om oppfølgingen pasienten mottar. Disse spørsmålene er også skalert med 0 som dårligst og 5 som beste score. Figur 3 viser over 4 i gjennomsnitt på de ulike spørsmål om oppfølgingen. Medianen bekrefter at spørsmål 10 og 11 stemmer med en median på 4. På spørsmål 12 om opplevelse av trygghet i forbindelse med oppfølgingen, er medianen 5 som viser at de fleste svart har gitt toppscore på opplevelse av trygghet i forbindelse med oppfølging av helsesituasjonen. Undersøkelsen er tatt ut for hele Agder og ikke delt opp i de ulike oppfølgingsforløpene, men det vurderer prosjektet å se på mot sluttrapporten.  

Enkeltgevinster:

Vi trekker i tillegg ut ulike enkeltgevinster av både kvalitative og kvantitativ karakter. Dette enkelttilfelle viser en stor effekt på helsetilstand og en sannsynlig økonomisk effekt på redusert bruk av antibiotika og medisin som tas ved forverringer:

Pasient med oppfølging fra TMS ble ikke tatt på alvor fra fastlegen når pasienten tok kontakt på grunn av forverring og fikk, før mottak av tjensten DHO, forverringer flere ganger i året med lang varighet på grunn av tiltak som ble satt i gang sent i sykdomsforløpet. Etter oppstart av DHO fra TMS har pasienten ikke følt seg syk. Tegn på forverring ble identifisert tidlig og tiltak satt i gang med godkjenning fra fastlegen. Sykdomsforløpet før DHO var som regel på 1-2 måneder med antibiotikakur og økt ved behovs medisin. Etter DHO var sykdomsforløpet kun 3-7 dager kun på en kort prednisolonkur. Dette gir positiv effekt på pasientens opplevelse av helse og i tillegg til kortere sykdomsforløp, blir det mindre bruk av antibiotika og annen medisin ved forverringer.

Se gevinstrapport: DHO Gevinstrapport Agder desember 2020