Delprosjekt tekniske alarmer

Agder-kommunene har i dag et utstrakt samarbeid innen e-helse og velferdsteknologi, forankret i RKG.  

Alle 25 kommunene i Agder deltar i prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder (2017-2020).

Arbeidet i prosjektet perioden har pekt på et behov for å kartlegge, systematisere og definere overvåking av tekniske alarmer.  

Arbeidet organiseres som en arbeidsgruppe under Delprosjekt 1, Implementering.

Ressurser i arbeidsgruppen Tekniske alarmer: 

  • IKT –kompetanse
  • Teknisk erfaring med det velferdsteknologiske utstyret 
  • Helsefaglig kompetanse
  • Samarbeid med leverandør

Tekniske alarmer har vært delt opp i to arbeidsgrupper:

  • Leverandørgruppe
  • Varslingsgruppe

Maahr L. Eikeland har fra desember 2019 ledet arbeidsgruppene i Tekniske alarmer. 

Milepæler:

  • Anbefaling av systemer/muligheter for varsler om tekniske feil ved velferdsteknologisk utstyr hos hjemmeboende og på institusjon
  • Rutiner for overvåking av tekniske feil
  • Varsling / eskaleringsrutiner i den enkelte kommune for å håndtere / rette opp feil.
  • Rammeverk og anbefaling av kommunal -og interkommunal vaktordning

Arbeidet i Tekniske alarmer er planlagt ferdigstilt innen utgangen av juni 2020.04.14

Prosjektet er delfinansiert av Fylkesmannens midler.