Delprosjekt tekniske alarmer

Agder-kommunene har i dag et utstrakt samarbeid innen e-helse og velferdsteknologi, forankret i RKG.  

Alle 25 kommunene i Agder deltar i prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder (2017-2020).

Fra 2021 vil prosjektet gå over i en driftsorganisering hvor videre samarbeid vil ivaretas av interkommunalt samarbeid.

Arbeidet i prosjektperioden har pekt på et behov for å kartlegge, systematisere og definere overvåking av tekniske alarmer.  Tekniske alarmer ble organisert under Delprosjekt 1, implementering

Ressurser i arbeidsgruppen Tekniske alarmer har bestått av: 

 • IKT –kompetanse
 • Teknisk erfaring med det velferdsteknologiske utstyret 
 • Helsefaglig kompetanse
 • Samarbeid med leverandør 

Milepæler:

 • Anbefaling av systemer/muligheter for varsler om tekniske feil ved velferdsteknologisk utstyr hos hjemmeboende og på institusjon
 • Rutiner for overvåking av tekniske feil
 • Varsling / eskaleringsrutiner i den enkelte kommune for å håndtere / rette opp feil.
 • Rammeverk og anbefaling for vaktordning
 • Forankring i helseledernettverkene i Agder høsten 2020
 • Agderkommunene inviteres til å samarbeide om etablering av interkommunal vaktordning
 • organiser, administrering og etablering av samarbeidet

Arbeidet i Tekniske alarmer er planlagt ferdigstilt innen utgangen av juni 2020.04.14

Prosjektet er finansiert av Fylkesmannens skjønnsmidler.

Målsetting er at arbeidet ferdigstilles juni 2021.