Delprosjekt tekniske alarmer

Agder-kommunene har i dag et utstrakt samarbeid innen e-helse og velferdsteknologi, forankret i RKG.  

Alle 25 kommunene i Agder deltok i felles innføringsprosjekt for velferdsteknologi (2017-2021).

Videre går prosjektet over i en driftsorganisering hvor det videre samarbeid ivaretas. 

Delprosjekt Tekniske alarmer har pekt på behov for å kartlegging, systematisering for overvåking av tekniske alarmer

Ressurser i arbeidsgruppen Tekniske alarmer har bestått av: 

 • IKT –kompetanse
 • Teknisk erfaring med det velferdsteknologiske utstyret 
 • Helsefaglig kompetanse
 • Samarbeid med leverandør 

Milepæler:

 • Anbefaling av systemer/muligheter for varsler om tekniske feil ved velferdsteknologisk utstyr hos hjemmeboende og på institusjon
 • Rutiner for overvåking av tekniske feil
 • Varsling / eskaleringsrutiner i den enkelte kommune for å håndtere / rette opp feil.
 • Rammeverk og anbefaling for vaktordning
 • Forankring i helseledernettverkene i Agder høsten 2020
 • Agderkommunene inviteres til å samarbeide om etablering av interkommunal vaktordning
 • organiser, administrering og etablering av samarbeidet

Prosjektet har vært finansiert av Fylkesmannens skjønnsmidler. Prosjektet avsluttes 2021.