Akson Nasjonalt

Akson er et nasjonalt prosjekt som jobber for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen.

Akson skal gi tryggere og bedre helsetjenester, og er et stort steg nærmere Én innbygger – én journal.

Kort innføring i Akson, film. https://vimeo.com/356147816

Les mer her: https://www.ks.no/akson

Les mer her: https://ehelse.no/tema/Akson

 

Stortingsmelding 9 Én innbygger – én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren:

  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
  • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning

 

 

 

Direktoratet for e-helse har også utarbeidet et veikart for realiseringen av målbildet.

  1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge
  2. Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst
  3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, utenfor Midt-Norge, med helhetlig samhandling (Akson).

 

Akson:

I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Tiltaket har fått navnet Akson.

Akson innebærer at helsepersonell i kommunene jobber i felles journalløsning.

Dette betyr at for eksempel legevakt, fastleger, hjemmetjenesten og helsestasjon bruker samme journalløsning.

Akson omfatter også løsninger for bedre samhandling i hele helsetjenesten. Samhandlingsløsningene skal gi innbyggere og helsepersonell i sykehus, kommunen og fastleger mulighet til å utveksle og dele informasjon digitalt. Samhandlingsløsningene skal også bidra til bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenesteområder, som for eksempel Nav og barnevern.

En felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling vil gi bedre ressursbruk og færre pasientskader.

Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk felles journalløsning. Direktoratet for e-helse vil i forprosjektet utrede hvordan tiltaket kan gjennomføres.

Sentralt styringsdokument for Akson

Forprosjektrapporten som ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 29. februar 2020 er det sentrale styringsdokumentet for Akson (last ned PDF).

Denne beskriver hvordan anskaffelsene bør gjennomføres, hvordan tiltaket skal styres og organiseres og hvordan det kan legges til rette for stegvis innføring. 

 

Organisering av det videre arbeidet

Det videre arbeidet med å vurdere rammebetingelser for tiltaket som helhet og grunnlaget for etablering av selskapet Akson journal organiseres i et felles prosjekt der stat og kommune er likeverdige parter. Her deltar Helse- og omsorgsdepartementet, KS og kommunene Bergen, Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Bodø og Vinje som foregangskommuner. Prosjektet vil også følge de øvrige utredningsaktivitetene som igangsatt i forlengelsen av forprosjektet. Første fase av dette arbeidet planlegges å ferdigstilles før sommeren.

Intensjonserklæringer

Statens videre tilrettelegging for og bidrag til Akson forutsetter intensjonserklæringer fra kommuner som representerer over halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge. Videre statlig arbeid med tilrettelegging for Akson fra 2021 forutsetter også vedtak i regjeringen og Stortinget, i henholdsvis august og desember i år.

Intensjonserklæringene vil bli sendt til kommunene i slutten av april sammen med saksunderlag som oppsummerer anbefalingene fra forprosjektet. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som vil sende ut intensjonserklæring. KS vil bistå kommunene i den videre prosessen. KS vil i tillegg gjøre tilgjengelig en digital verktøykasse som inkluderer en skisse til saksfremlegg samt presentasjon og video. Deltakelse i programmet Akson er frivillig og må vurderes av den enkelte kommune. Målet er at så mange kommuner som mulig behandler saken før 1. juli.

Intensjonserklæringene innebærer ikke noen kjøpsforpliktelse, men er uttrykk for støtte til at det skal arbeides videre med å realisere Akson. Signeringen innebærer at kommunene får mulighet til å være med å påvirke tiltaket videre.