27.09.21 Sluttrapport nasjonalt velferdsteknologiprogram digital hjemmeoppfølging Agder (2018-juni 2021)

 

Siden 2012 har kommunene i Agder, Sørlandets sykehus helseforetak (SSHF), fastleger, Universitet i Agder (UIA) og ulike bedriftspartnere samarbeidet om prosjekter innen trygghetsteknologi og digital hjemmeoppfølging. Begrepet på denne type oppfølging har endret seg over tid, fra telemedisin og medisinsk avstandsoppfølging, til det vi dag kaller digital hjemmeoppfølging (DHO). (se sluttrapport HER)

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP), Digital hjemmeoppfølging (DHO) på Agder bygger på erfaringer fra tidligere prosjekter, blant annet EU-studien United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder og Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA).

Ved prosjektstart var det behov for å fortsette utprøvning av DHO og øke kunnskapsgrunnlaget for videre organisering og satsning. Prosjektet har samarbeidet med, og delt erfaringer med flere andre prosjekt, bl.a. Pilotprosjektet primærhelseteam, Innovasjonspartnerskap Agder, DIPAR (Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations) ved Universitetet i Agder og “Felles forvaltning av avstandsoppfølging – en samhandlingsmodell i helsefellesskap på Agder» i Kvalitet og moderniserings- programmet (KOM) ved SSHF. Prosjektet har også fått prosessveiledning gjennom InnoMed. 

Det ble gjennom det nasjonale programmet gjennomført en randomisert kontrollert studie (RCT), hvor målgruppen var pasienter med risiko for forverring av sin tilstand, risiko for reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse og omsorgstjenester. Pasientene har et relativt høyt forbruk av helsetjenester, kan ha flere diagnoser, sammensatte behov eller behov for oppfølging.

Personer som har blitt inkludert til RCT-studien har hatt en eller flere av følgende diagnoser:

  • Kols
  • Hjertesvikt
  • Diabetes
  • Psykisk helse
  • Kombinasjon av disse

 

Under koronapandemien ble det også utarbeidet DHO til andre pasientgrupper.

  • COVID -19 (kommune)
  • Nyfødt tidlig hjem (SSHF)
  • Hjemmesykehus COVID 19 (SSHF)

Prosjektet har etter inklusjonsstopp til forskningsstudiene åpnet opp for inklusjon av flere pasientgrupper, basert på behov, og bruksområdet til DHO er utvidet.

 

Digital hjemmeoppfølging Agder inkluderte 147 pasienter og erfaring viser at DHO gir opplevelse av mestring, økt trygghet og større innsikt i egen helse.  

Pasientene er fornøyd med tjenesten digital hjemmeoppfølging. Brukerundersøkelsen viser en bedring på 8 av 8 spørsmål om egen helse.

Smidig arbeidsform, godt samarbeid mellom aktørene og organisasjoner som aktivt tok i bruk tjenesten var suksessfaktorer. Erfaringene i prosjektet viser at det er en nødvendighet å tenke nytt og tar i bruk nye metoder for å ivareta syke mennesker – både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten. Det fordrer både kultur- og holdningsendring i tillegg til tydelige føringer fra både nasjonale instanser, i helseforetakene, for fastlegetjenesten og kommunene.  

Underveis i prosjektet ble det gjort tiltak for å få en mer bærekraftig tjeneste. Tjenestemodellen gikk fra å ha tre telemedisinske sentraler til en regional sentral på Agder. Prosjektet jobber nå videre med å flytte oppfølgingen også ut i hjemmetjenesten/oppfølgingstjenesten og over til drift, i tillegg til å se mot nye brukergrupper for digital hjemmeoppfølging.

I samarbeid med leverandør og «søster prosjektet» i nasjonalt velferdsteknologiprogram, Ullensaker-Gjerdrum, ble det utviklet en digital egenbehandlingsplan. Egenbehandlingsplaner et verktøy som brukes i digital hjemmeoppfølging til pasienter som egner seg for dette. En egenbehandlingsplan sikrer pasientens involvering, medbestemmelse, og bidrar til hjelp til selvhjelp.

Agder har for siste halvdel av 2021 fått midler av helsedirektoratet for å jobbe videre med digital hjemmeoppfølging med spesielt fokus på samhandling – og informasjonsdeling.