24.06.20 Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt 15 millioner fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

I dag offentliggjorde Innovasjon Norge at Innovasjonspartnerskap Agder fikk tildelt full pott og 15 millioner fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et Innovasjonspartnerskap.

RKG e-helse ved Kristiansand kommune står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene representert ved kommunene Lindesnes, Arendal og Grimstad.

Innovasjonspartnerskapet skal utvikle: felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

– Tildelingen er veldig gledelig og vil bidra til at vi kan videreutvikle det gode samarbeidet innen e-helse mellom Agderkommunene i partnerskap med leverandører. Hensikten er å utvikle og tilby fremtidsrettede og innovative løsninger for innbyggere og pasienter på Agder. Vi håper dette vil kunne ha nasjonal overføringsverdi, sier Aase S Hobbesland, kommunalsjef for helse og omsorg i Grimstad kommune og leder av Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi.

– Utfordringsbildet som hele Norge står overfor er knapphet på personell, understreker Wenche P Dehli, direktør for Samfunn og Innovasjon, Kristiansand kommune, som er prosjekteier for Innovasjonspartnerskapet. – Dette gjør at vi må tenke annerledes og utnytte mulighetene teknologien gir, slik at innbyggere får en enklere hverdag og næringslivet en tydelig “bestilling”. I dag forventer folk digitale og sømløse løsninger og å kunne kople eget utstyr til kommunens, fastlegens eller sykehusets løsninger, sier Dehli.

 

Dialog med direktoratet for e-helse:

– For å realisere dette innovasjonspartnerskapet, må vi sikre at løsningene som utvikles er i tråd med og bidrar til videreutvikling av nasjonale føringer, strategier og standarder. Vi har derfor vært i dialog med Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet i forkant av at søknaden ble sendt inn, kommenterer Kjetil Løyning, leder E-helse Agder 2030.

Thor Steffensen, ansvarlig for velferdsteknologi og digitale hjemme-oppfølging i Direktoratet for e-helse, bekrefter dette: – Vi synes det er spennende at Agder her har fått tildelt midler til å gjennomføre et slikt Innovasjonspartnerskap og dette er av nasjonal interesse.

 

Link til sak hos Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/100-millioner-til-a-lose-samfunnsutfordringer/

Link til sak hos prosjekteier Kristiansand kommune: https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/2020/far-15-millioner-til-innovasjonspartnerskap/